Преводач

11/04/2015

DNS - система за именуване
Чрез IP адресите се осъществява дресирането на дейтаграмите, които носят в себе си данните.Неудобното е, че те са числа и трудно се запомнят. Затова се въвежда система за именуване– DNS.


Domain Name System

Domain Name System (DNS) е йерархична разпределена база от данни.

Тя съхранява информация за съотвтствието между Internet хост имена и IP адреси и обратно,

информация за маршрутизиране на ел. поща и др.данни, използвани от Internet приложения.

Клиентите търсят информация в DNS, извиквайки resolver library, която изпраща заявки до един от сървърите за имена (name servers) и интерпретира отговорите.BIND софтуерът съдържа сървър за имена named, и две библиотеки - resolver libraries: liblwres и libbind.

ISC BINDBIND (Berkeley Internet Name Domain) е реализация на DNS протоколите и осигурява отворена система за редистрибуция на основните компоненти на Domain Name System:- Domain Name System server (named);- Domain Name System resolver library;- средства за верифициране наоперациите на DNS server.Домейни и имена на домейниДанните, съхранени в DNS са domain names, организирани в дървовидна структура. Всеки възел в дървото се нарича domain и му се дава етикет. Името на домейна във възела е поредица от етикетите, показващи пътя от възела до корена (root). В писмена форма се представя като низ от етикети, от дясно наляво, разделени с точки.Домейните представляват области от имена. Домейните са от първо, второ и трето ниво.
(Ако не се брои root.) Няма пречки да има домейни от четвърто ниво, но те почти не се използват. Основният домейн е така нареченият root домейн. Той няма име и е един единствен. Представя се с точка. Под него се нареждат домейните от първо ниво, top-level domain (TLD). Управлението на TLDs е делегирано на азлични организации от страна на ICANN, която менижира IANA, и е отговорна за DNS root зоната. Най-често използвани TLDs са: generic top-level domains (gTLD) – отворени за регистрация за всеки. В началото всички те са в САЩ, но после в тях влизат още много имена на обекти извън САЩ, те нарастват твърде много.
Затова се въвежда друга голяма група от домейни на първо ниво, свързани с географското разположение по държави – uk, de, bg и др. Това са country-code top-level domains (ccTLD),


показващи принадлежност към държава. Състоят се само от две букви. В повечето случаи съвпадат скода на страната по ISO 3166. infrastructure top-level domain: Има само една TLD - Address and Routing Parameter Area (ARPA). Управлява се от IANA и има отношение към обратния резолвинг. Цялостното име, което включва домейните и обекта се нарича


URL (uniform resource locator). В това URL bg е името на домейна от първо ниво, uni-sofia е името на поддомейна на bg от второ ниво, fmi е името на домейна от трето ниво www е web-сървъра от домейна fmi, http е мето на протокола по който клиента се свързва към съответния обект. Колкото са точките в едно URL, толковата са нивата на домейните без да се брои root.


В URL точката на root се пропуска (подразбира се).ResolvingDNS е йерархична именна система с три компонента – именно пространство (как сеизграждат имената), resolver-и и именни сървъри (name servers). Resolver-те са абонатите в Internet, които знаят URL и искат да получат съответния IP адрес. Процесът на преобразуване се нарича


resolving. Той се извършва от DNS протокола.DNS протоколDNS основно използва User Datagram. Protocol (UDP) на порт 53 за обслужване на заявки. DNS заявките се състоят от една единствена UDP заявка от клиента, последвана от един единствен UDP отговор от сървъра.DNS протоколTransmission Control Protocol (TCP) сеизползва, когато в отговора се съдържатповече от 512 bytes или при трансфер назони.Някои операционни системи като HP-UXизползват TCP за всички заявки.ЗониЗа по-лесно администриране пространството с именатае разделено на области, наречени зони (zones)Всяка зона започва от възел и се простира надолу до“листата” (leaf nodes) или до възли, където стартиратдруги зони.Данните за всяка зона се съхраняват в сървър за имена(name server), който отговаря на запитвания (queries)в рамките на зоната, използвайки DNS протокол.Данните, които са обвързани с всяко име на домейн, сесъхраняват под формата на ресурсни записи,resource records (RRs).ЗониОт особена важност е да се разбере разликата между зона идомейн, за да се вникне в същността на сървъра за имена.Зона е точката на делегиране на DNS дървото.Зоната се състои от тези последователни части от дървото надомейните, за които сървърът за имена има пълна информацияи върху която има власт.Състои се от всички имена на домейни, от дадена точка надолу подървото с изключение на тези, които са делегирани на другизони.Точката на делегиране се маркира с един или повече записа:NS records, в родителската зона, които трябва да съвпадат секвивалентни NS записи в корена на делегираната зона.ЗониНапр., да вземем домейна example.com, който включва имена катоhost.aaa.example.com и host.bbb.example.com.example.com зоната включва делегирания за зонитеaaa.example.com и bbb.example.com.Една зона може да съответства точно на един единствен домейн,но може и да включва само част от домейна.Като останалата част от него да бъде делегирана на другисървъри за имена.Всяко име в DNS дървото е domain, даже ако е terminal, т.е нямаsubdomains (поддомейни). Всеки поддомейн е домейн и всекидомейн с изключение на root (коренния) е също поддомейн.Терминологията не е интуитивна, за по-по-добро разбиранепрочетете RFCs 1033, 1034 и 1035.master и slave зониМакар че BIND се нарича "domain name server",той се занимава предимно със зони.Декларациите master и slave във файлаnamed.conf определят зони а не домейни.Ако питате някой друг сайт дали иска да бъдеslave сървър на вашия domain, вие всъщност искате.Видове зониMaster Сървърът чете данните за зоната директноот локалния диск (т.е от zone file) и е овластен дадава отговори за тази зона.Hint В тази зона се дефинират root-servers.Slave Зона slave е реплика на master зона иполучава данни за тази зона чрез зоновтрансфер. slave ще даде овластен отговор зазоната, само ако има валидни (не timed out) данниза зоната.Редът masters определя IP адрес/и на masterсървър/и, с които slave контактува, за да refreshили update копие на зоната.Authoritative Name ServersВсяка зона се обслужва най-малко от единовластен сървър за имена (authoritative nameserver), който държи всички данни за зоната.За по-висока надеждност се препоръчва зонатада има два или повече такива сървъри.В отговорите на authoritative servers, в пакета сотговора, е вдигнат бит "authoritative answer"(AA). Така по-лесно се диагностицират(debugging) DNS конфигурациите синструменти като dig.Primary Masterauthoritative server, където се поддържаглавното (master) копие на данните за зоната.Нарича се primary master сървър или простоprimary.Той зарежда съдържанието на зоната отлокален файл, редактиран ръчно илигенериран от някакъв друг локален файл.Този файл се нарича зонов - zone file илиmaster file.Slave ServersДругите authoritative servers, slave сървъри(известни още като secondary) зареждатсъдържанието на зоната от друг сървър чрезпроцес на репликация - zone transfer.Обикновено данните се прехвърлят директноот primary master, но е възможно и от другslave.Т.е, slave server може да действа като master заподчинен slave server.Caching Name Serversresolver библиотеките, които присъстват вповечето операционни системи, са stubresolvers, т.е те не са способни да изпълняватпълния процес на DNS резолюция,“говорейки” директно с authoritative servers.Те разчитат на локален сървър за имена, койтода изпълнява резолюцията вместо тях.Такъв сървър се нарича “recursive”(рекурсивен) сървър за имена, защотоизпълнява рекурсивни търсения за сметкана локалните клиенти.Caching (recursive) ServersЗа да се подобри производителността,рекурсивните сървъри кешират резултатитеот търсенията, които са изпълнили.Процесите на рекурсия и кеширане са взаимносвързани, на термините recursive server иcaching server често се гледа като насиноними.Перодът от време, за който един запис седържи в кеша, се контролира от Time To Live(TTL) полето в него.Caching Servers. Forwarding.Кеширащият сървър за имена не енеобходимо да изпълнява сам пълноторекурсивно търсене.Вместо това той препраща (forward)някои или всички заявки, които не можеда удовлетвори, от своя кеш към кешана друг сървър за имена, който сеопределя като forwarder.Многофункционални сървъриСървърът за имена BIND може едновременнода бъде и master за някои зони, и slave задруги зони, и кеширащ (рекурсивен) сървърза определен брой локални клиенти.Все пак, функциите на овластени (authoritative)услуги за имена и такива на caching/recursiveса логически разделени.Затова е по-изгодно да работят на различнимашини. ТакаРесурсни записиSOA определя кой е първичният сървър и каксе обработват данните към него.NS съдържа информация кои DNS сървъри саотговорни за този домейн.MX указва име на хост, готов да приемаелектронна поща в рамките на домейн.Адресните записи съдържат съответствиемежду име и IP-адрес. Имат следния формат:<hostname> A <IP address>Ресурсни записиВ DNS е възможно създаването напрякори, т.е. няколко имена даотговарят на един и същ IP адрес. Товастава с помощта на CNAME-записите,които имат следния формат:mail CNAME tigerproxy CNAME tigertiger A 62.44.118.1Root сървъри за именаКореновият сървър за имена (root nameserver) е DNSсървър, който отговаря на запитвания относноимената в коренния домейн и отправя заявките къмконкретни top-level domain (TLD), т.е към технитесървъри за имена.Всички имена в Internet завършват с точка . - напр.,"www.wikipedia.org.” Но съвременният DNS софтуерне се нуждае от нея, когато се опитва да транслирадомейн име в IP адрес.Празният низ след крайната точка се нарича кореновдомейн (root domain), а всички останали (т.е. .com,.org, .net, и т.н.) се съдържат вътре в коренния (root).Root сървъри за именаКогато компютър в Internet иска да открие съответствие(resolve) за домейн име, започва от дясно на ляво,запитвайки всеки name server поред относноелемента от ляво.root nameservers (отговарящи за домейна . ) знаят коисървъри са отговорни за top-level домейните.Всеки такъв домейн (напр. .bg) има свой набор отсървъри, които от своя страна делегират къмnameserver-те, отговарящи за отделните имена надомейни (като uni-sofia.bg), които пък отговарят назапитванията за IP адресиRoot сървъри за именаИнформацията не се променя често, затова секешира, така че DNS търсенията към rootnameservers са относително редки.Но в Internet има доста некоректноконфигурирани системи, които генерираттрафик към root servers.Напр., заявки с източник адрес 0.0.0.0 (т.екъдето и да е, навсякъде) отиват натам.В момента има 13 root name servers, катоимената им са с формат.Регистриране на имеРегистрирането на име не е автоматично,а става чрез специална заявка къмрегистратор за съответния домейн илифирма, на която са делегиранисъответни права за регистрация.За домейна .bg регистратор е register.bg.Резолвинг на именаЗа да се използва системата на URL-имената вклиента (resolver) трябва да има агент, койтода може да работи с URL - началото наresolving процеса.Освен това в клиента трябва да има и малъккеш, в който да се съхранява информация завече заявени и resolve-нати адреси за тозиклиент.Също така, клиентът трябва да разполага садрес на DNS сървър, който отговаря засъответната област.Резолвинг на именаКогато към агента се подаде URL заresolve-ане той първо проверява далиотговора не стои в кеша.Ако не, той изпраща заявка до DNSсървър.DNS сървърът може да формира тритипа заявки – рекурсивна, итеративнаили инверсна.Рекурсивна заявкаПри рекурсивна заявка DNS сървърът има прилежащкъм него друг сървър за имена.Този сървър също може да има кеш, който евентуалнода съдържа отговора.Сървърът може да съдържа отговора в своите зоналнифайлове.Ако и двата случая не са налице, но има конфигурирандруг сървър за имена, той ще изпрати заявката къмнего и т.н.В един момент някой сървър по описаната верига можеда направи рекурсивната заявка в итеративна.Итеративна заявкаПри итеративната заявка сървър е всвободното Internet пространство.Той започва да раздробява съответното URL ипостъпково, съгласно структурата на URLзапочва resolve-то.Първо се изпраща заявка към root-сървъра,като се иска адреса на сървъра, койтоотговаря за TLD.След това се праща заявка към сървъра отпърво ниво за адреса на сървъра, койтоотговаря за домейна от второ ниво, участващв URL-то и т.н.Инверсни заявкиИнверсните заявки служат за обратен resolve –по IP адрес да се получи URL.В сървърите за имена има специални записи,предназначени за инверсни заявки: домейнаin-addr.arpa и (Pointer) PTR записите.Йерархията на имената тук е спазена спомощта на специалния домейн “INADDR.ARPA”, разположен в резервирания.ARPA TLD (Address and Routing Parameter Area)“IN-ADDR” означава “INternet ADDRess”.За IPv6 reverse lookup домейнът е ip6.arpaНяма коментари:

Публикуване на коментар