Преводач

Логовете в Windows


Описание на системния регистър


Речникът на компютърни термини на Microsoft (пето издание) дефинира системния регистър като:
Централна йерархична база данни, която се използва от Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT и Windows 2000 за съхраняване на информация, която е необходима за конфигуриране на системата за един или повече потребители, приложения и хардуерни устройства.

Системният регистър съдържа информация, която Windows непрекъснато използва за справки по време на операции, като например профилите на всеки потребител, инсталираните приложения и типове документи, които всеки потребител може да създава, настройките на прозорците за редактиране на свойства на папки и икони на приложения, хардуерните устройства в системата и използваните портове.

Системният регистър заменя повечето базирани на текст .ini файлове, използвани в конфигурационните файлове на Windows 3.x и MS-DOS, като Autoexec.bat и Config.sys. Въпреки че системният регистър се среща в няколко операционни системи Windows, между системните регистри в тези системи има някои разлики.

"Кошерът" на регистъра е група от ключове, подключове и стойности в системния регистър, която има набор от поддържащи файлове, съдържащи резервни копия на неговите данни. Поддържащите файлове за всички "кошери" освен HKEY_CURRENT_USER са в папката %SystemRoot%\System32\Config в Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 и Windows Vista. Поддържащите файлове за HKEY_CURRENT_USER са в папката %SystemRoot%\Profiles\Име_на_потребител. Разширенията на имената на файловете в тези папки показват вида на данните, съдържащи се в тях. При това, и липсата на разширение може понякога да покаже типа на съдържащите се в тях данни.


"Кошер" на архив Поддържащи файлове
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIG System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULT Default, Default.log, Default.savВ Windows 98 файловете на системния регистър се наричат User.dat и System.dat. В Windows Millennium Edition тези файлове се наричат Classes.dat, User.dat и System.dat.

Забележка Функциите за защита в Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista позволяват на администратора да контролира достъпа до ключовете на системния регистър.

Следната таблица съдържа списък с предварително дефинираните ключове, използвани от системата. Максималната дължина на име на ключ е 255 знака.


Папка/предварително дефиниран ключ Описание

HKEY_CURRENT_USER - Съдържа корена на конфигурационната информация за потребителя, който в момента е влязъл в системата. Тук се съхраняват папките, екранните цветове и настройките на контролния панел на потребителя. Тази информация е свързана с профила на потребителя. Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKCU".
HKEY_USERS  - Съдържа всички заредени потребителски профили, съдържащи се на компютъра. HKEY_CURRENT_USER е подключ на HKEY_USERS. Понякога наименованието HKEY_USERS се съкращава като "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINE - Съдържа специфична за конкретния компютър конфигурационна информация (за който и да е потребител). Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOT - Това е подключ на HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Съхраняваната тук информация осигурява стартирането на правилната програма при отваряне на файл с помощта на Windows Explorer. Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKCR". В Windows 2000 и в по-късните версии на Windows тази информация се съхранява както под ключа HKEY_LOCAL_MACHINE, така и под HKEY_CURRENT_USER. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes - Съдържа настройките по подразбиране, които могат да се прилагат към всички потребители на локалния компютър. Ключът 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes - Съдържа настройките по подразбиране, които могат да се прилагат към всички потребители на локалния компютър. Ключът 

HKEY_CLASSES_ROOT - Предоставя изглед на системния регистър, в който се слива информацията от тези два източника. HKEY_CLASSES_ROOT предоставя този общ вид и за програми, разработени за по-ранните версии на Windows. За да се променят настройките за интерактивния потребител, промените трябва да бъдат направени под HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, вместо под HKEY_CLASSES_ROOT. За да промените настройките по подразбиране, промените трябва да бъдат направени под 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ако записвате ключове към някой ключ под HKEY_CLASSES_ROOT, системата запаметява информацията под HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ако задавате стойности на ключ под HKEY_CLASSES_ROOT и ключът вече съществува под HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, системата ще съхрани информацията там, вместо под HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIG  - Съдържа информация за хардуерния профил, използван от локалния компютър по време на стартиране на системата.


Създаване на резервно копие на системния регистър


Преди да редактирате системния регистър, експортирайте ключовете, които планирате да редактирате, или направете резервно копие на целия регистър. В случай на възникване на проблем ще можете да изпълните стъпките, описани в раздела "Възстановяване на системния регистър" в тази статия, за да го възстановите регистъра в предишното му състояние. За да създадете резервно копие на целия системен регистър, използвайте помощната програма Архивиране, за да направите резервно копие на състоянието на системата. Състоянието на системата включва системния регистър, регистрационната база данни на COM+ класовете и файловете ви за начално зареждане. За още информация относно как да се използва помощната програма Архивиране за създаване на копие на състоянието на системата щракнете върху следните номера на статии, за да видите тези статии в базата знания на Microsoft:
308422 Използване на включената в Windows XP помощна програма за резервно копиране (Backup utility) с цел създаване на резервни копия на файлове и папки
320820 Използване на помощната програма за резервно копиране с цел създаване на резервни копия на файлове и папки в Windows XP Home Edition
326216 Как да се използва функцията за архивиране за създаване на резервни копия и възстановяване на данните за състоянието на системата в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Редактиране на системния регистърЗа да се променят данни в системния регистър, програмите трябва да използват функциите на регистъра, дефинирани на следния уеб сайт на MSDN:
http://msdn.microsoft.com/bg-bg/library/ms724875(VS.85).aspxАдминистраторите могат да нанасят промени в системния регистър с помощта на редактора на регистъра (Regedit.exe или Regedt32.exe), груповите правила, системните правила, файловете на системния регистър (.reg) или чрез стартиране на скриптове, например файлове във формат VisualBasic script.
Използване на потребителския интерфейс на WindowsПрепоръчваме да използвате потребителския интерфейс на Windows за смяна на системните настройки, а не да редактирате системния регистър ръчно. Но понякога редактирането на системния регистър може да се окаже най-добрият метод за разрешаване на проблем с продукта. Ако проблемът е документиран в базата знания на Microsoft, ще има статия с поетапни инструкции как да се редактира системният регистър за този проблем. Препоръчваме ви да следвате стриктно тези инструкции.
Използване на редактора на системния регистърПредупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
Можете да използвате редактора на системния регистър, за да направите следното:
Да намерите поддърво, ключ, подключ или стойност
Да добавите подключ или стойност
Да промените стойност
Да изтриете подключ или стойност
Да преименувате подключ или стойностЗоната за навигация на редактора на системния регистър съдържа папки. Всяка папка представлява предварително дефиниран ключ на локалния компютър. При дистанционен достъп до системния регистър на отдалечен компютър се появяват само два предварително дефинирани ключа: HKEY_USERS и HKEY_LOCAL_MACHINE.
Използване на групови правилаКонзолата на Microsoft за управление (MMC) съдържа административни инструменти, които можете да използвате за администриране на мрежи, компютри, услуги и други системни компоненти. Конзолната добавка на MMC за групови правила позволява на администраторите да задават групови правила, прилагани към компютри или потребители. Можете да приложите групови правила на локални компютри, като използвате локалната конзолна добавка на MMC за групови правила - Gpedit.msc. Можете да приложите групови правила в Active Directory, като използвате конзолната добавка на MMC за потребители и компютри на Active Directory. За още информация как да използвате групови правила вж. помощните теми в съответната конзолна добавка на MMC за групови правила.
Използване на файл за регистрационни записи (.reg)Създайте файл за регистрационни записи (.reg), съдържащ промените в системния регистър, след което изпълнете .reg файла на компютъра, на който желаете да направите промените. Можете да изпълните .reg файла ръчно или с използване на скрипт за влизане в системата. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
310516 Добавяне, промяна или изтриване на подключове и стойности на системния регистър с помощта на файла за регистрационни записи (.reg)
Използване на Windows Script HostWindows Script Host ви позволява да изпълнявате скриптове на VBScript и JScript направо в операционната система. Можете да създавате VBScript и JScript файлове, които използват методи на Windows Script Host за изтриване, прочитане и записване на ключове и стойности в системния регистър. За повече информация относно тези методи посетете следните уеб сайтове на Microsoft:

Метод RegDelete
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/293bt9hh.aspxp
Метод RegRead
http://msdn.microsoft.com/bg-bg/library/x05fawxd(VS.85).aspx
Метод RegWrite
http://msdn.microsoft.com/bg-bg/library/yfdfhz1b(VS.85).aspx
Използване на инструментите на Windows за управлениеИнструментите на Windows за управление (WMI) е компонент на операционната система Microsoft Windows и е реализация от Microsoft на уеб базирано управление на корпоративно ниво (WBEM). WBEM е отраслов стандарт за разработване на стандартна технология за достъп до информация за управление в корпоративна среда. Можете да използвате WMI за автоматизиране на задачи за администриране (например редактиране на системния регистър) в корпоративна среда. Можете да използвате WMI в езици за скриптове, които имат изпълнимо ядро в Windows и могат да работят с обекти на Microsoft ActiveX. Също така можете да използвате помощната програма за команден ред на WMI (Wmic.exe) за промени в системния регистър на Windows.
За повече информация относно WMI посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/bg-bg/library/aa394582(VS.85).aspxЗа допълнителна информация относно помощната програма за команден ред WMIC щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
290216 Описание на помощната програма за командна среда на инструментите на Windows за управление (WMI) (Wmic.exe) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Използване на конзолния инструмент за системния регистър на WindowsМожете да използвате конзолния инструмент за системния регистър на Windows (Reg.exe) за редактиране на системния регистър. За помощ за инструмента Reg.exe напишете reg /? в командния прозорец, след което натиснете OK.
Възстановяване на системния регистърЗа да възстановите системния регистър, използвайте съответния метод.
Възстановяване на ключовете в системния регистърЗа да възстановите експортираните от вас подключове в системния регистър, щракнете двукратно върху файла за регистрационни записи (.reg), който сте записали в раздела за експортиране на подключове на системния регистър. Или пък можете да възстановите целия системен регистър от резервно копие. За повече информация как да възстановите целия системен регистър вж. раздела "Възстановяване на целия системен регистър" по-нататък в тази статия.
Възстановяване на целия системен регистърЗа да възстановите целия системен регистър, възстановете състоянието на системата от резервно копие. За повече информация относно как да се възстанови състоянието на системата от резервно копие щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
309340 Използване на помощната програма за резервно копиране (Backup) за възстановяване на файлове и папки на компютър, работещ под Windows XP
Забележка Създаването на резервно копие на състоянието на системата създава и копия на файловете на системния регистър в папката %SystemRoot%\Repair. ако не можете да стартирате Windows XP, след като сте редактирали системния регистър, можете ръчно да замените файловете на регистъра с използване на последователността в "Част едно" на следната статия в базата знания на Microsoft:
307545 Възстановяване на повреден системен регистър, непозволяващ стартиране на Windows XP

Няма коментари:

Публикуване на коментар