Преводач

11/27/2015

Domain Contorllers/Домейн Контролери - PDC - Primary Domain Controller

Домейн контролери


Всички домейн контролери по пъщество са еднакви с две изключения. RODCs/Read Only Domain Controllers/ съдържат само за четене копие от DS базата данни на AD, а другите домейн контролери имат права за четене и запис на копието. Има и някои
операции, които могат да се извършват само по конкретни домейн контролери, наречени operation masters.

Домейн контролер е сървър, който е конфигуриран да съхранява копие от AD DS директория на базата данни(Ntds.dit) и копие от папката SYSVOL. Всички домейн контролери с изключение на RODC съхраняват копие от Ntds.dit както и SYSVOL папките. Ntds.dit е самата база данни, а SYSVOL папка съдържа всички настройки на шаблона и файлове за GPOs.

Домейн контролерите използват мулти-мастър репликация процес. За повечето операции, данните могат да бъдат променени на всеки домейн контролер с изключение на RODCs. AD DS репликация синхронизира промените, които са направени на базата данни на АД към всички други домейн контролери в домейна. Папките SYSVOL се репликират или чрез услугата за репликация на файлове (FRS), или от Разпределена файлова система (DFS).

Домейн контролерите имат и няколко други услуги включително Kerberos
удостоверяване на услуги, който се използва от потребители и компютри за влизане в системата и удостоверяване.

Всички потребители в AD съществуват в базата данни на АД и ако базата данни е недостъпна поради някаква причина, всички операции зависими от удостоверяване в домейна ще се провалят. Като най-добри практики трябва да има минимум два домейн контролера. Това поддържа висока наличност на базата данни на АД и се разпространява от натоварването на удостоверяване по време на пиковете при логване.
Когато използваме домейн контролер в клон, където физическа сигурност е по-слаба от оптималното, има някои допълнителни мерки, които можете да използвате, за да се намали нарушаването на сигурността. Единият вариант е да се използват RODC.

Тези домейн контролери държат само Read-only от базата данни на Ад-то и по подразбиране
не запазват(кешират) данни за потребителските пароли. Така ако този тип домейн контролер е изложен на риск, вероятността за загуба на данни е много по-малка.

Друг вариант е да използвате Windows BitLocker® за шифроване на устройства и за кодиране на хард диска  на домейн контролера. Ако хард диска е откраднат, BitLocker криптирането гарантира,  много малък шанс на злонамерен потребител да получи полезна информация от него.

BitLocker е система за криптиране за Windows Server операционни системи, както и за някои версии за клиентска операционната система. BitLocker криптира цялата операционна система, така че компютърът не може да започне, без да бъдат въведен частен ключ.. A диск остава криптирана, дори ако се закачи и прехвърли на друг компютър.

PDC - Основен домейн контролер

Чрез основния домейн контролер или PDC е основния източник се синхронизират часовете на всички други домейн контролери на всеки домейн във фореста.
Също така той отговаря и при спеша смяна на пароли. Ако потребител си смени паролата, информацията веднага се изпраща до Основния домейн контролер и ако потребител се опита да се логне и да се аутентикира през домейн контролер на различно местоположение, който още не е получил информация за промяната на паролата, въпросния домейн контролер ще се допита първо по PDC за скорошни промени. Ако основния домейн контролер е недостъпен по различни причини, потребители ще имат проблем с логването ако информацията не се е репликирала по останалите контролери.
PDC също се използва при промяна на GPO-тата. Когато групова политика различна от локална е отворена за промяна, копието, което се променя се съхранява на PDC. Това се прави с цел предотвратяване на конфликт ако двама администратори се опитват да променят една и съща групова политика по едно и също време на различни домейн контролери. Може да се избира на кой домейн контролер да се променят груповите политики. Това се използва, когато се променят политики в отдалечен офис с бавна връзка към основния домейн контролер.

11/19/2015

NAT/What is Network Address Translation?

Network Address Translation (NAT) е процес, при който мрежово устройство, обикновено защитна стена, назначава обществен адрес на компютър (или група от компютри), вътре в частна мрежа. Основното приложение на NAT е да се ограничи броят на обществените IP адреси на организация която се използва, както за икономия така и за сигурността цели.

Най-често срещаната форма включва голяма частна мрежа с помощта на адреси в частен кръг (10.0.0.0 до 10.255.255.255, 172.16.0.0 до 172.31.255.255, или 192.168.0 0 до 192.168.255.255).
Тази схема работи добре за компютри, които имат достъп до ресурсите в рамките на мрежата, като настолните компютри, които се нуждаят от достъп до файлови сървъри и принтери. Маршрутизаторите вътре частна мрежа може да маршрутизират трафика между частни адреси без проблеми с. Въпреки това, за да получите достъп до ресурси извън мрежата, като Интернет, тези компютри трябва да имат публичен адрес, за да отговори на техните искания. Това е мястото, където NAT влиза в игра.

Интернет заявки, които изискват Network Address Translation (NAT) са доста сложни, но се случват толкова бързо, че крайният потребител рядко знае за тях. Работната станция вътре в мрежата отправя искане към компютър в Интернет. Маршрутизаторите в рамките на мрежата, признават, че искането не е за ресурсите в рамките на мрежата, така че те да изпрати искане до защитната стена. Защитната стена вижда искане от компютъра с вътрешния IP. След това той прави същото искане към Интернет, използвайки собствения си публичен адрес и връща отговор от страна на интернет ресурса на компютъра вътре в частната мрежа. От гледна точка на ресурса в Интернет, тя се изпраща информация на адреса на защитната стена. От гледна точка на работната станция, се оказва, че комуникацията е директно със сайта в Интернет. Когато NAT се използва по този начин, всички участници във вътрешността лично достъп до мрежата Интернет имат един и същ IP адрес, когато използват интернет. Това означава, че само един публичен адреси е нужен за стотици или дори хиляди потребители.

 Nat може да се използва, за да се позволи селективен достъп до външната страна на мрежата. Работни станции или други компютри, които изискват специален достъп извън мрежата могат да им бъдат възложени специфични външни IP адреси, използващи NAT, което им позволява да общуват с компютри и приложения, които изискват уникален публичен IP адрес

NAT е много важен аспект на защитна стена за сигурност. Тя запазва броя на публичните адреси, използвани в рамките на организацията, и това дава възможност за по-строг контрол на достъпа до ресурси от двете страни на защитната стена.

11/04/2015

DNS - система за именуване
Чрез IP адресите се осъществява дресирането на дейтаграмите, които носят в себе си данните.Неудобното е, че те са числа и трудно се запомнят. Затова се въвежда система за именуване– DNS.


Domain Name System

Domain Name System (DNS) е йерархична разпределена база от данни.

Тя съхранява информация за съотвтствието между Internet хост имена и IP адреси и обратно,

информация за маршрутизиране на ел. поща и др.данни, използвани от Internet приложения.

Клиентите търсят информация в DNS, извиквайки resolver library, която изпраща заявки до един от сървърите за имена (name servers) и интерпретира отговорите.BIND софтуерът съдържа сървър за имена named, и две библиотеки - resolver libraries: liblwres и libbind.

ISC BINDBIND (Berkeley Internet Name Domain) е реализация на DNS протоколите и осигурява отворена система за редистрибуция на основните компоненти на Domain Name System:- Domain Name System server (named);- Domain Name System resolver library;- средства за верифициране наоперациите на DNS server.Домейни и имена на домейниДанните, съхранени в DNS са domain names, организирани в дървовидна структура. Всеки възел в дървото се нарича domain и му се дава етикет. Името на домейна във възела е поредица от етикетите, показващи пътя от възела до корена (root). В писмена форма се представя като низ от етикети, от дясно наляво, разделени с точки.Домейните представляват области от имена. Домейните са от първо, второ и трето ниво.
(Ако не се брои root.) Няма пречки да има домейни от четвърто ниво, но те почти не се използват. Основният домейн е така нареченият root домейн. Той няма име и е един единствен. Представя се с точка. Под него се нареждат домейните от първо ниво, top-level domain (TLD). Управлението на TLDs е делегирано на азлични организации от страна на ICANN, която менижира IANA, и е отговорна за DNS root зоната. Най-често използвани TLDs са: generic top-level domains (gTLD) – отворени за регистрация за всеки. В началото всички те са в САЩ, но после в тях влизат още много имена на обекти извън САЩ, те нарастват твърде много.
Затова се въвежда друга голяма група от домейни на първо ниво, свързани с географското разположение по държави – uk, de, bg и др. Това са country-code top-level domains (ccTLD),


показващи принадлежност към държава. Състоят се само от две букви. В повечето случаи съвпадат скода на страната по ISO 3166. infrastructure top-level domain: Има само една TLD - Address and Routing Parameter Area (ARPA). Управлява се от IANA и има отношение към обратния резолвинг. Цялостното име, което включва домейните и обекта се нарича


URL (uniform resource locator). В това URL bg е името на домейна от първо ниво, uni-sofia е името на поддомейна на bg от второ ниво, fmi е името на домейна от трето ниво www е web-сървъра от домейна fmi, http е мето на протокола по който клиента се свързва към съответния обект. Колкото са точките в едно URL, толковата са нивата на домейните без да се брои root.


В URL точката на root се пропуска (подразбира се).ResolvingDNS е йерархична именна система с три компонента – именно пространство (как сеизграждат имената), resolver-и и именни сървъри (name servers). Resolver-те са абонатите в Internet, които знаят URL и искат да получат съответния IP адрес. Процесът на преобразуване се нарича


resolving. Той се извършва от DNS протокола.DNS протоколDNS основно използва User Datagram. Protocol (UDP) на порт 53 за обслужване на заявки. DNS заявките се състоят от една единствена UDP заявка от клиента, последвана от един единствен UDP отговор от сървъра.DNS протоколTransmission Control Protocol (TCP) сеизползва, когато в отговора се съдържатповече от 512 bytes или при трансфер назони.Някои операционни системи като HP-UXизползват TCP за всички заявки.ЗониЗа по-лесно администриране пространството с именатае разделено на области, наречени зони (zones)Всяка зона започва от възел и се простира надолу до“листата” (leaf nodes) или до възли, където стартиратдруги зони.Данните за всяка зона се съхраняват в сървър за имена(name server), който отговаря на запитвания (queries)в рамките на зоната, използвайки DNS протокол.Данните, които са обвързани с всяко име на домейн, сесъхраняват под формата на ресурсни записи,resource records (RRs).ЗониОт особена важност е да се разбере разликата между зона идомейн, за да се вникне в същността на сървъра за имена.Зона е точката на делегиране на DNS дървото.Зоната се състои от тези последователни части от дървото надомейните, за които сървърът за имена има пълна информацияи върху която има власт.Състои се от всички имена на домейни, от дадена точка надолу подървото с изключение на тези, които са делегирани на другизони.Точката на делегиране се маркира с един или повече записа:NS records, в родителската зона, които трябва да съвпадат секвивалентни NS записи в корена на делегираната зона.ЗониНапр., да вземем домейна example.com, който включва имена катоhost.aaa.example.com и host.bbb.example.com.example.com зоната включва делегирания за зонитеaaa.example.com и bbb.example.com.Една зона може да съответства точно на един единствен домейн,но може и да включва само част от домейна.Като останалата част от него да бъде делегирана на другисървъри за имена.Всяко име в DNS дървото е domain, даже ако е terminal, т.е нямаsubdomains (поддомейни). Всеки поддомейн е домейн и всекидомейн с изключение на root (коренния) е също поддомейн.Терминологията не е интуитивна, за по-по-добро разбиранепрочетете RFCs 1033, 1034 и 1035.master и slave зониМакар че BIND се нарича "domain name server",той се занимава предимно със зони.Декларациите master и slave във файлаnamed.conf определят зони а не домейни.Ако питате някой друг сайт дали иска да бъдеslave сървър на вашия domain, вие всъщност искате.Видове зониMaster Сървърът чете данните за зоната директноот локалния диск (т.е от zone file) и е овластен дадава отговори за тази зона.Hint В тази зона се дефинират root-servers.Slave Зона slave е реплика на master зона иполучава данни за тази зона чрез зоновтрансфер. slave ще даде овластен отговор зазоната, само ако има валидни (не timed out) данниза зоната.Редът masters определя IP адрес/и на masterсървър/и, с които slave контактува, за да refreshили update копие на зоната.Authoritative Name ServersВсяка зона се обслужва най-малко от единовластен сървър за имена (authoritative nameserver), който държи всички данни за зоната.За по-висока надеждност се препоръчва зонатада има два или повече такива сървъри.В отговорите на authoritative servers, в пакета сотговора, е вдигнат бит "authoritative answer"(AA). Така по-лесно се диагностицират(debugging) DNS конфигурациите синструменти като dig.Primary Masterauthoritative server, където се поддържаглавното (master) копие на данните за зоната.Нарича се primary master сървър или простоprimary.Той зарежда съдържанието на зоната отлокален файл, редактиран ръчно илигенериран от някакъв друг локален файл.Този файл се нарича зонов - zone file илиmaster file.Slave ServersДругите authoritative servers, slave сървъри(известни още като secondary) зареждатсъдържанието на зоната от друг сървър чрезпроцес на репликация - zone transfer.Обикновено данните се прехвърлят директноот primary master, но е възможно и от другslave.Т.е, slave server може да действа като master заподчинен slave server.Caching Name Serversresolver библиотеките, които присъстват вповечето операционни системи, са stubresolvers, т.е те не са способни да изпълняватпълния процес на DNS резолюция,“говорейки” директно с authoritative servers.Те разчитат на локален сървър за имена, койтода изпълнява резолюцията вместо тях.Такъв сървър се нарича “recursive”(рекурсивен) сървър за имена, защотоизпълнява рекурсивни търсения за сметкана локалните клиенти.Caching (recursive) ServersЗа да се подобри производителността,рекурсивните сървъри кешират резултатитеот търсенията, които са изпълнили.Процесите на рекурсия и кеширане са взаимносвързани, на термините recursive server иcaching server често се гледа като насиноними.Перодът от време, за който един запис седържи в кеша, се контролира от Time To Live(TTL) полето в него.Caching Servers. Forwarding.Кеширащият сървър за имена не енеобходимо да изпълнява сам пълноторекурсивно търсене.Вместо това той препраща (forward)някои или всички заявки, които не можеда удовлетвори, от своя кеш към кешана друг сървър за имена, който сеопределя като forwarder.Многофункционални сървъриСървърът за имена BIND може едновременнода бъде и master за някои зони, и slave задруги зони, и кеширащ (рекурсивен) сървърза определен брой локални клиенти.Все пак, функциите на овластени (authoritative)услуги за имена и такива на caching/recursiveса логически разделени.Затова е по-изгодно да работят на различнимашини. ТакаРесурсни записиSOA определя кой е първичният сървър и каксе обработват данните към него.NS съдържа информация кои DNS сървъри саотговорни за този домейн.MX указва име на хост, готов да приемаелектронна поща в рамките на домейн.Адресните записи съдържат съответствиемежду име и IP-адрес. Имат следния формат:<hostname> A <IP address>Ресурсни записиВ DNS е възможно създаването напрякори, т.е. няколко имена даотговарят на един и същ IP адрес. Товастава с помощта на CNAME-записите,които имат следния формат:mail CNAME tigerproxy CNAME tigertiger A 62.44.118.1Root сървъри за именаКореновият сървър за имена (root nameserver) е DNSсървър, който отговаря на запитвания относноимената в коренния домейн и отправя заявките къмконкретни top-level domain (TLD), т.е към технитесървъри за имена.Всички имена в Internet завършват с точка . - напр.,"www.wikipedia.org.” Но съвременният DNS софтуерне се нуждае от нея, когато се опитва да транслирадомейн име в IP адрес.Празният низ след крайната точка се нарича кореновдомейн (root domain), а всички останали (т.е. .com,.org, .net, и т.н.) се съдържат вътре в коренния (root).Root сървъри за именаКогато компютър в Internet иска да открие съответствие(resolve) за домейн име, започва от дясно на ляво,запитвайки всеки name server поред относноелемента от ляво.root nameservers (отговарящи за домейна . ) знаят коисървъри са отговорни за top-level домейните.Всеки такъв домейн (напр. .bg) има свой набор отсървъри, които от своя страна делегират къмnameserver-те, отговарящи за отделните имена надомейни (като uni-sofia.bg), които пък отговарят назапитванията за IP адресиRoot сървъри за именаИнформацията не се променя често, затова секешира, така че DNS търсенията към rootnameservers са относително редки.Но в Internet има доста некоректноконфигурирани системи, които генерираттрафик към root servers.Напр., заявки с източник адрес 0.0.0.0 (т.екъдето и да е, навсякъде) отиват натам.В момента има 13 root name servers, катоимената им са с формат.Регистриране на имеРегистрирането на име не е автоматично,а става чрез специална заявка къмрегистратор за съответния домейн илифирма, на която са делегиранисъответни права за регистрация.За домейна .bg регистратор е register.bg.Резолвинг на именаЗа да се използва системата на URL-имената вклиента (resolver) трябва да има агент, койтода може да работи с URL - началото наresolving процеса.Освен това в клиента трябва да има и малъккеш, в който да се съхранява информация завече заявени и resolve-нати адреси за тозиклиент.Също така, клиентът трябва да разполага садрес на DNS сървър, който отговаря засъответната област.Резолвинг на именаКогато към агента се подаде URL заresolve-ане той първо проверява далиотговора не стои в кеша.Ако не, той изпраща заявка до DNSсървър.DNS сървърът може да формира тритипа заявки – рекурсивна, итеративнаили инверсна.Рекурсивна заявкаПри рекурсивна заявка DNS сървърът има прилежащкъм него друг сървър за имена.Този сървър също може да има кеш, който евентуалнода съдържа отговора.Сървърът може да съдържа отговора в своите зоналнифайлове.Ако и двата случая не са налице, но има конфигурирандруг сървър за имена, той ще изпрати заявката къмнего и т.н.В един момент някой сървър по описаната верига можеда направи рекурсивната заявка в итеративна.Итеративна заявкаПри итеративната заявка сървър е всвободното Internet пространство.Той започва да раздробява съответното URL ипостъпково, съгласно структурата на URLзапочва resolve-то.Първо се изпраща заявка към root-сървъра,като се иска адреса на сървъра, койтоотговаря за TLD.След това се праща заявка към сървъра отпърво ниво за адреса на сървъра, койтоотговаря за домейна от второ ниво, участващв URL-то и т.н.Инверсни заявкиИнверсните заявки служат за обратен resolve –по IP адрес да се получи URL.В сървърите за имена има специални записи,предназначени за инверсни заявки: домейнаin-addr.arpa и (Pointer) PTR записите.Йерархията на имената тук е спазена спомощта на специалния домейн “INADDR.ARPA”, разположен в резервирания.ARPA TLD (Address and Routing Parameter Area)“IN-ADDR” означава “INternet ADDRess”.За IPv6 reverse lookup домейнът е ip6.arpa11/03/2015

DFS, DFSR / Distributed File System Replication


DFS - Distributed File System

Една от целите на най-информационните технологии е да управлява ресурсите на сървърите ефективно, като същевременно ги поддържат работещи и сигурни за потребителите. Тъй както мрежите се разширяват да се включат повече потребители и сървъри-дали те се намират в един сайт или в географски разпръснати сайтове, за администраторите става все по-трудно да държат потребителите свързани към файловете от които се нуждаят.


За да помогне на администраторите с тези проблеми, Windows Server 2003 включва Distributed File System (DFS). DFS позволява на администраторите да групират сподели папки, разположени на различни сървъри чрез свързването им към една или повече DFS namespace. DFS пространство от имена е виртуален оглед на споделени папки в една организация.

Опростена миграция на данни.

DFS опростява процеса на преместване на данни от един сървър на друг. Тъй като потребителите не е необходимо да знаят името на всеки физически сървър или споделена папка, която съдържа данните, администраторите могат физически да местят данни на друг сървър без да се налага да преконфигурират приложения и преки пътища и без да е необходимо отново да информират потребителите за това къде могат да намерят своите данни.

Повишена наличност на сървър на данни файл.

В случай на провал на сървъра, DFS отнася клиентски компютри до следващия възможен сървър, така че потребителите винаги имат достъп до споделените папки без прекъсване.

Споделяне на натоварването.


DFS осигурява степен на споделяне на натоварването чрез картографиране на дадено логическо име до споделени папки на множество файлови сървъри. Например, да предположим, че \\ Фирма \ StockInfo е силно използвана споделена папка. Администраторите могат да използват DFS да асоциира това място с много споделени папки на различни сървъри, дори и ако сървърите са разположени в различни сайтове.

Интегриране на сигруността

Администраторите не се нуждаят, да конфигурират допълнителна сигурност за DFS имената, защото сигурността на файловете и папките се осъществява от съществуващата в NTFS файловата система. Така например, потребителят навига по DFS пространство и им е разрешен достъп само до файловете или папките, за които той или тя имат подходящи NTFS права.

Distributed File System Replication

DFSR e услуга, която се използва, за да се запазят синхронизирани папки на множество сървъри.

Репликирането на данни на множество сървъри увеличава наличността на данни и дава на потребителите бърз и надежден достъп до файловете. DFSR използва нов алгоритъм за компресиране, наречен Remote Differential Compression.

Услугата DFSR използва RPC за комуникация между сървърите. Той репликира брой от папки, определена от даден път. Наборът от компютри, участващи в репликация се определя от конфигурирана топология на връзки и се нарича репликираща група.

DFSR също използва WMI да покаже мониторинг информация относно специфични обекти като репликиращи папки и връзки.